Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta RP


Aktualizacja 10.07.2020

Ile osób będzie głosować w II turze wyborów

Do głosowania korespondencyjnego zostało wysłanych 6.500 pakietów wyborczych.

Do głosowania osobistego w konsulacie i ambasadzie zgłosiło się ponad 4.000 osób.


Aktualizacja 29.06.2020

CZĘŚCIOWE WYNIKI PIERWSZEGO GŁOSOWANIA

 1. Rafał Trzaskowski 52,57%
 2. Andrzej Duda 18,37%
 3. Szymon Hołownia 14,89%
 4. Krzysztof Bosak 7,38%
 5. Robert Biedroń 5,15%
 6. Władysław Kosiniak-Kamysz 0,92%
 7. Waldemar Witkowski 0,40%
 8. Marek Jakubiak 0,11%
 9. Stanisław Żółtek 0,09%
 10. Paweł Tanajno 0,07%
 11. Mirosław Piotrowski 0,04%

Łącznie oddano w Szwecji 7.044 głosów.

Dla porównania wyniki głosowania w Danii.

 1. Rafał Trzaskowski 48,93%
 2. Szymon Hołownia 18,71%
 3. Andrzej Duda 11,79%
 4. Krzysztof Bosak 10,64%
 5. Robert Biedroń 7,98%
 6. Władysław Kosiniak-Kamysz 1,02%
 7. Waldemar Witkowski 0,45%
 8. Paweł Tanajno 0,19%
 9. Marek Jakubiak 0,15%
 10. Stanisław Żółtek 0,09%
 11. Mirosław Piotrowski 0,04%

Łącznie oddano w Danii 5.291 głosów.


Aktualizacja 09.06.2020

NA CO UWAŻAĆ PRZY WYPEŁNIANIU KARTY WYBORCZEJ

(informacja od tych, którzy już dostali pakiet wyborczy)

 1. Zwrócić uwagę, że w kopercie z pakietem wyborczym jest mała kartka z nazwiskiem i nr pesel, ją należy PODPISAĆ i włożyć do koperty zwrotnej, ale absolutnie NIE do koperty z kartą wyborczą!
 2. Koperta z kartą wyborczą musi być ZAKLEJONA przed włożeniem do koperty zwrotnej, karty wyborczej NIE WOLNO ZGINAĆ!
 3. Na kopertę zwrotną należy nakleić znaczek za 12 koron (lub dwa bezwalorowe znaczki tzw. Sverige brev).

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ

(informacja z Konsulatu)

Do wyborów korespondencyjnych w Szwecji zgłosiło się 4.500 osób i 3.000 osób do wyborów osobistych.

MOŻLIWOŚĆ DOPISANIA SIĘ DO GŁOSOWANIA W 2 TURZE

Jeśli ktoś nie zapisał się wcześniej do głosowania, a chce zagłosować w 2 turze – jest możliwość!

W poniedziałek 29 czerwca można zapisać się do głosowania przez system e-wybory.
Jest to także możliwość dla tych, którzy chcą zmienić formę głosowania z osobistego na korespondencyjną.


Aktualizacja 09.06.2020

PEŁNA INFORMACJA O ZGŁASZANIU SIĘ DO WYBORÓW 28 CZERWCA

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r., w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014)

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie zostały utworzone dwa obwody głosowania:

1) Obwód głosowania nr 132, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sztokholm, Ambasada RP, Karlavägen 35, 114 31 Stockholm, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;
2) Obwód głosowania nr 133, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sztokholm, Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego.

https://isip.sejm.gov.pl/…/…/WDU20200001014/O/D20201014.pdf…

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.
Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

1) e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: Wydział Konsularny i Polonii, Ambasady RP w Sztokholmie, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
3) ustnie za pisemnym potwierdzeniem: w siedzibie Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
4) lub telefonicznie, nr tel.: 0 850 57 50 64

Zgłoszenia na głosowanie osobiste można dokonać do dnia 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg, pisemnie lub w formie elektronicznej:

1) e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

Dodatkowa informacja: ci którzy wcześniej zgłosili się do wyborów 10 maja na głosowanie osobiste, a teraz chcą zmienić na głosowanie korespondencyjne muszą zmienić to do 16 czerwca.


 

Aktualizacja 04.06.2020

Poniżej zamieszczamy oficjalne informacje z MSZ i PKW.

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.
Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosowanie odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.
Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie odbyłoby się w obwodach utworzonych za granicą w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00, z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosowanie odbyłoby się w sobotę 11 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.
Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście lub korespondencyjnie, w niektórych obwodach ze względu na sytuację epidemiczną możliwe będzie głosowanie wyłącznie korespondencyjne, a w części obwodów z uwagi na kwestie organizacyjne lub techniczne możliwe będzie głosowanie wyłącznie osobiste.

Zgodnie z ogłoszonym przez Marszałka Sejmu RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach obwodów głosowania utworzonych za granicą, sposobie głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 9 czerwca 2020 r.
Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie na naszym portalu oraz na facebooku: Ambasada RP w Sztokholmie.


Jeżeli nie zapisałeś się na otrzymywanie informacji o nowych wpisach – wyślij swój adres mailowy na kontakt@polonia-zop.eu
lub znasz kogoś kto jest zainteresowany dostępem do oficjalnych informacji o zasadach wyborów, przekaż tej osobie adres mailowy kontakt@polonia-zop.eu


 

 


Poprzednia = stara informacja na podstawie strony www.gov.pl z dnia 21.04.2020

(Po otrzymaniu zrewidowanej, aktualnej  informacji dotyczącej wyborów 28 czerwca i 12 lipca, natychmiast ją tutaj zamieścimy)

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00. 

Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706)

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego  Ambasady RP w Sztokholmie zostały utworzone 2 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 132, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sztokholm, Ambasada RP Karlavägen 35, 114 31 Stockholm
 2. Obwód głosowania nr 133, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sztokholm, Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 5. Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.Spis wyborcówKonsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.plZgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):
  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie:

  1. telefonicznie, nr tel.: 0046 850 57 53 67
  2. e-mailowo:  szwecja.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
  4. osobiście ustnie za pisemnym potwierdzeniem: w siedzibie Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
  5. faksem, nr faksu: 0046 850 57 50 74

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Wzór zgłoszenia do spisu wyborców jest na stronie

https://www.gov.pl/web/szwecja/wybory-2022

+ There are no comments

Add yours