Wyniki konkursów I Biennale Sztuki Polonijnej


Wszystkie nagrodzone prace są opublikowane w kwartalniku „Polonia Nowa” pod adresem: http://www.polonia-zop.eu/wp-content/uploads/2020/12/pn-33.pdf

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatom gratulujemy!

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji przy współpracy z ProFormArt organizuje 4 konkursy z nagrodami.

Wejdź na opis każdego poszczególnego konkursu poniżej i wybierz ten konkurs, który najbardziej Ci pasuje.
Regulamin w pliku na końcu wpisu.

POWODZENIA!


Konkurs opisowy „Koronawirus zmienił w moim życiu”

 


Konkurs fotograficzny


Konkurs fotograficzny  dla młodzieży

 


Konkurs rysunkowy dla dzieci

 


Konkurs na blog turystyczny

 


REGULAMIN KONKURSÓW 1. BIENNALE SZTUKI POLONIJNEJ

 1. Organizator: ZOP – Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
  przy współpracy z ProformArt – Sztokholm.
 1. Cel konkursu: 1. Wirtualne Biennale Sztuki Polonijnej ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie prozy, fotografii, rysunku i bloga.
 1. Tematami przewodnimi bieżącej edycji konkursu są:

A: Koronawirus zmienił w moim życiu – konkurs opisowy

B: Polska Jutra – konkurs fotograficzny

C: Moje najlepsze wakacje w Polsce – konkurs rysunkowy dla dzieci i fotograficzny dla
młodzieży

D: „Szwecja polskimi krokami”, Poznaj Szwecję – Twój drugi kraj – konkurs Blog Konkursy mają charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział przedstawiciele Polonii szwedzkiej pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

4. Konkursy mają charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział przedstawiciele Polonii szwedzkiej pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych. W przypadku udziału osób zamieszkałych poza Szwecją, mogą one brać udział wyłącznie w eliminacjach do nagrody publiczności.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub prawomocnych opiekunów, dostarczoną wraz z kartą zgłoszenia.
 1. Uczestnictwo w 1. Wirtualnym Biennale Sztuki Polonijnej jest bezpłatne.
 1. Każdy autor może nadesłać na konkurs:
  – Proza/artykuł: maks. 300 słów czcionką 12 pkt w programie Word.
  – Fotograficzny: maksymalnie do 3 zdjęć pojedynczych lub 1 zestaw do 3 zdjęć. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Każda nadesłana na konkurs praca musi być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji. Nie dopuszcza się wykonania montażu z wielu ujęć.
  – Rysunkowy: do 3 rysunków.
  – Nowo założony blog o tematyce turystycznej z min. 4 wpisami, który będzie oceniany pod kątem layoutu i atrakcyjności wpisów.
 1. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres kontakt@polonia-zop.eu.
  Zdjęcia: każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Plik w formacie JPG lub PNG, rozdzielczość 300 dpi. Każdy plik powinien posiadać wielkość maksymalnie do 5 MB.
  Proza: maks. 300 słów, format Word, czcionka 12 pkt.
  Rysunki: format A4, rysunek zeskanowany w JPG lub PNG, min. 300 dpi
  Blog: przesłanie linka.
 1. Każdy plik zawierający prace konkursową musi posiadać nazwę w postaci: NAZWISKO_IMIE__TYTUL_PRACY__NUMER.JPG
 2. Oceny prac dokona jury konkursu. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę pokonkursową zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych.
 1. Nagrody: zostaną podane w terminie późniejszym.
 1. Ustanawia się nagrodę publiczności. Z wybranych przez jury najlepszych prac publiczność wybiera Nagrodę Publiczności. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez aplikacje www.menti.com
 1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione oraz że autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24 z późn. zm.).
 1. Autor prac akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora. Autor pracy udziela bezpłatnej, bezterminowej zgody na ekspozycję prac na dowolnych polach eksploatacji w celach prezentacji konkursu oraz wykorzystania na stronach organizatorów oraz sponsorów.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach związanych z konkursem.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
 1. Terminy w konkursie:

Nadsyłanie prac do: 15- XI -2020;

Głosowanie – Nagroda Publiczności: 20- 31 XI -2020

Zawiadomienie o decyzji jury do: 30 XI 2020 roku; – wystawa pokonkursowa: od 1 I 2021   do 30 III 2021 roku, na stronach  www.polonia.-zop.euwww.relacje.se  oraz  www.proformart.se

 1. Informacje uzupełniające:
  Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: kontakt@polonia-zop.eu;
  Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie organizatora: polonia-zop.eu, www.relacje.se oraz www.proformart.se

Jury konkursu w składzie: Teresa Sygnarek, Ewa Rivera, Danuta Zasada, Edyta Szelągowska, Grażyna Zalisz, André Linde, Małgorzata Dobrzyńska, Katarina Dymarek.


 

 

+ There are no comments

Add yours